شرح وظایف مدیر دبستان:
     
شرح وظایف معاون آموزشی:
     
شرح وظایف معاون پرورشی:
     
شرح وظایف معاون اجرایی: