شرح وظایف مدیر دبستان:
 
     
   
شرح وظایف معاون اجرایی:
 
     
   
شرح وظایف معاون پرورشی:
 
     
   
شرح وظایف معاون آموزشی: