شرح وظایف مدیر دبستان:
 
 
 
     
 
 
شرح وظایف معاون اجرایی:
 
 
 
     
 
 
شرح وظایف معاون پرورشی:
 
 
 
     
 
 
شرح وظایف معاون آموزشی: