شرح وظایف مدیر دبستان:  
   
  شرح وظایف معاون آموزشی:  
   
  شرح وظایف معاون پرورشی:  
   
  شرح وظایف معاون اجرایی: