- مسابقات نقاشی
- مسابقات خطاطی
- مسابقات طراحی
- مسابقات هنرهای دستی
- مسابقات نقالی
- مسابقات تئاتر
- مسابقات نمایشنامه خوانی