کلاس های آموزش روان خوانی، قرائت و حفظ قرآن کریم 
     
 
روزهای دوشنبه از ساعت 12:50 الی 13:50
تاریخ شروع: 97/09/12