ساختار سازمانی دوره اول
     
ساختار سازمانی دوره دوم