ساختار سازمانی دوره اول  
 
 
         
  ساختار سازمانی دوره دوم